Sunday, November 1, 2020

रिटर्नस् आँफ शेपटीवाले प्राणी


 ( रिटर्नस् आँफ शेपटीवाले प्राणी ) 

      वि.टि:-मनोरंजन हा हेतू 📝


शेपटी वाल्या प्राण्यांची परत भरली सभा,  

"पोपट" होता सभापती मधोमध उभा.


( पोपट सांगू लागला, माझी राजाच्या उद्यानात आता बदली झाली आहे. मी तिथे गेल्यावर तुम्हाला एकेकाला बोलवेनच, मोर जाऊन आलाच आहे तर तुम्ही तिथे काय कराल ? )


पोपट म्हणाला, मित्रों ( मित्रांनो)

राजोद्यानात सूट, नका कुणी ऐनवेळी घाला शेपूट..

तर तुमची काय मागणी आहे ?


गाय म्हणाली, सर्वच राज्यात गोबंदीची मी ठेवीन आशा..


घोडा म्हणाला, या ला धरीन, त्याला धरीन, मी ही 'इडी कार्यालयात' काम करीन


कुत्रा म्हणाला, भाषण असेल तेंव्हा शेपूट हलवत राहीन


मांजरी म्हणाली, नाही ग बाई कुत्र्यासारखे माझे मुळीच नाही , ऐटीत मी "आयटी सेल ' पाळीन.


खार म्हणाली, माझ्याच बेकारीची मलाच बंडी


माकड म्हणाले, कधी ट्विट कधी रिट्विट, इकडून तिकडे मेसेज धाडीन.


मासा म्हणाला, मला ही घ्या 'संघात' पोहत राहीन प्रवाहात


कांँग्रारु म्हणाले माझे काय?

तुझे काय? ? हा हा हा

तू उद्यानातील गवत हाय


मोर म्हणाला , फीच, फीच हिशोब ठेवीन,

 परत परत नाच मी करीन


पोपट म्हणाला छान छान

उद्यानाचा ठेवा मान

आपल्या भक्तीचा उपयोग करा

नाहीतर काय होईल ?

आपल्याला राष्ट्रदोही म्हणून सगळे म्हणायला लागतील

🌳🐟🐕🙊🐴🦘🦚🦜🐿️🌳

📝१/११/२०२०

अमोल

Please Share it! :)

No comments:

Follow by Email

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...